S  T  A  D  G  A  R
för Svenska klubben i Alsace

Artikel 1.	Föreningens namn och adress
Härmed inrättas en förening med namnet "Svenska Klubben i Alsace" (Le Cercle Suédois en Alsace). 
Föreningens adress är: c/o La Boutique suédoise, 2, rue de la Lanterne, 67000 Strasbourg. 
Bestämmelserna i artiklarna 21 och 79 i den lokala civilrätten (code civil local) skall tillämpas på föreningen. 
Föreningen kommer att registreras i föreningsregistret vid Tribunal d'instance i Strasbourg.

Artikel 2.	Föreningens syfte
Föreningens första syfte är att vara ett nätverk för svenskspråkiga personer bosatta i Alsace. 
Föreningens andra syfte är att anordna kompletterande svenskundervisning för barn med svenska som
 modersmål enligt förordningen (1994/519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar 
och de regler i anslutning till förordningen som därutöver fastställts av Skolverket.

Artikel 3.	Föreningens verksamhet
För att uppnå sina syften kommer föreningen bland annat att bedriva följande verksamhet:
- Firande av traditionella högtider och anordnande av andra kulturella evenemang samt fritidsverksamhet.
- Distribution av ett internt nyhetsbrev.
- Anordnande av svenskundervisning.

Artikel 4.	Föreningens verksamhetstid
Föreningen inrättas för att bedriva verksamhet under obegränsad tid.

Artikel 5.	Tillgångar
Föreningens tillgångar består av följande:
- medlemsavgifter,
- bidrag från offentliga eller privata organ,
- räntor på föreningens egendom,
- eventuella donationer,
- intäkter från evenemang som anordnats av föreningen,
- andra tillgångar som inte strider mot gällande lagar och förordningar.

Artikel 6.	Medlemmar
Alla fysiska personer som talar svenska och är bosatta i Alsace, samt dessa personers familjer, 
kan bli medlemmar i föreningen. Även andra fysiska eller juridiska personer som önskar 
stödja föreningens verksamhet får ansöka om medlemsskap. 
Styrelsen beslutar om huruvida ansökan godkännes eller ej. 

Artikel 7.	Inträde i föreningen
Ansökan om inträde i föreningen skall göras skriftligen till föreningens ordförande. 
Om ansökan avslås kan beslutet överklagas till årsmötet. 
Föreningens styrelse ansvarar för att uppdatera medlemsförteckningen.

Artikel  8.	Utträde ur föreningen
En person kan upphöra att vara medlem i föreningen genom att avgå,
genom dödsfall eller genom att uteslutas av styrelsen på grund av att medlemsavgiften inte 
betalats eller av annat giltigt skäl. Styrelsens beslut kan överklagas till årsmötet inom en månad.

Artikel 9.	Årsmöte (deltagare och kallelse)
Samtliga medlemmar i föreningen kan delta i årsmötet. 
Årsmöte skall anordnas en gång om året, samt därutöver om det ligger i föreningens intresse. 
Ordföranden kallar till årsmöte. Om styrelsen eller 20 % av medlemmarna begär det skall 
ordföranden kalla till årsmöte inom en månad från den dag då begäran görs. 

Artikel 10.	Årsmöte (behörighet)
Årsmötet har behörighet att fatta alla beslut som inte delegerats till ett annat organ. 
För att årsmötet skall vara beslutsfört måste hälften av föreningens medlemmar vara närvarande. 
Om detta krav inte är uppfyllt skall ett nytt årsmöte sammankallas. 
Detta årsmöte är beslutsfört oberoende av antalet närvarande medlemmar.

Årsmötets beslut fattas med majoriteten av de avgivna rösterna. 
Ingen medlem kan företräda fler än två personer vid omröstningen. 
Ett register skall föras över besluten vid årsmötet. Ordföranden skall underteckna registret.

Artikel 11.	Styrelsen (sammansättning)
Föreningsverksamheten handläggs av en styrelse som skall bestå av minst tre personer
(en ordförande, en kassör, en sekreterare). Högst åtta personer kan ingå i styrelsen.

 Artikel 12.	Styrelsen (behörighet)
Styrelsen skall fatta alla beslut som krävs för den löpande handläggningen av föreningsverksamheten, 
och som inte faller under årsmötets behörighet. 
Styrelsen skall föra protokoll vid årsmötet och se till att alla obligatoriska delar av protokollet förs till detsamma. 
Styrelsen sammanträder så ofta som är nödvändigt för att handlägga föreningsverksamheten på ett bra sätt, 
och under alla omständigheter minst två gånger om året.

Artikel 13.	Ordföranden
Ordföranden skall se till att stadgarna följs och att föreningens kollektiva intresse tas tillvara. 
Ordföranden skall övervaka föreningsverksamheten och se till att styrelsebesluten efterlevs. 
Det är ordföranden som företräder föreningen, såväl inför domstol som i samhällslivet i allmänhet. 
Ordföranden kan delegera sin uppgift att företräda föreningen till andra styrelsemedlemmar.

Artikel 14.	Kassören
Kassören skall vara medlem i styrelsen. Det är kassören som ser till att föreningens bokföring 
sker på ett korrekt och tillförlitligt sätt. Kassören skall redovisa sin verksamhet för årsmötet.

Artikel 15.	Sekreteraren
Sekreteraren skall vara medlem i styrelsen. Det är sekreteraren som för protokoll vid 
årsmötet och vid styrelsemötena. Sekreteraren för även register över besluten vid årsmötet och
vid styrelsens sammanträden.

Artikel 16.	Ändring av stadgarna
Ändringar i stadgarna, inklusive ändringar av föreningens syfte, 
skall beslutas av årsmötet med två tredjedels majoritet av medlemmarna. 
Årsmötet kan endast besluta om att godkänna eller avslå förslag till ändringar som lagts fram av styrelsen. 
Ett årsmöte som skall rösta om ändring av stadgarna skall sammankallas i enlighet med reglerna i artikel 9 ovan.

Artikel 17.	Upplösning av föreningen
Föreningen kan upplösas på begäran av styrelsen genom beslut av årsmötet med två tredjedelars 
majoritet av medlemmarna. Årsmötet skall även utse en eller flera kommissarier
för att likvidera föreningens tillgångar. 
De nettotillgångar som återstår måste tilldelas de fysiska eller juridiska personer som utsetts av årsmötet.

Artikel 18.	Arbetsordning
Styrelsen skall upprätta en arbetsordning. I arbetsordningen skall beskrivas hur dessa stadgar skall tillämpas praktiskt.

Artikel 19.	Antagande av stadgarna
Dessa stadgar antogs vid det grundande årsmöte som hölls 

den 2 november 2000
i Strasbourg.